5.668 7.922 P1M
Dunamare onderwijs
Diakenhuisweg 5
2033 AP Haarlem Netherlands
Bestuurs- en Servicebureau
Diakenhuisweg 5
2033AP Haarlem Netherlands

Deze vacature is niet meer beschikbaar

Lid Raad van Toezicht

Bestuurs- en Servicebureau

 • Haarlem
 • 0.1 tot 0.2 FTE
 • € 5.668,- tot € 7.922,-

Deze vacature is niet meer beschikbaar

De Raad van Toezicht van Dunamare is op zoek naar een ervaren toezichthouder voor de vacature van lid Raad van Toezicht (portefeuille onderwijs & kwaliteit)

Wat ga je doen?

Tot de taken van de Raad van Toezicht behoren onder andere:

 • zorgen voor goed functionerend intern toezicht;
 • het beoordelen van en het toezicht houden op de continuïteit van de organisatie;
 • optreden als werkgever en adviseur/sparringpartner van het College van Bestuur;
 • het mede agenderen van de ontwikkelingen in het werkveld, zowel nu als in de toekomst;
 • toezien op de kwaliteit van onderwijs;
 • het goedkeuren van de begroting, jaarrekening, het jaarverslag en het meerjarenplan;
 • benoemen van de leden van het College van Bestuur;
 • vertegenwoordigen van de stichting.

Wie ben jij?

In verband met het einde van de benoemingstermijn zoekt de Raad van Toezicht een nieuw lid met deskundigheid op het terrein van onderwijs & kwaliteit.

Voor de vacature gaat de voorkeur uit naar een ervaren bestuurder of iemand met voldoende affiniteit met onderwijs in combinatie met bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. Regionale binding en binding met het bedrijfsleven is een pre.

Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt onderstaande verwacht:

 • ondersteunt de missie van Dunamare en draagt loyaal bij aan de realisatie van de ambities en doelstellingen;
 • beschikt over strategisch denkvermogen, is proactief en besluitvaardig;
 • helikopterview om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen en om klankbord voor het bestuur te kunnen zijn;
 • in staat de dialoog met het bestuur te voeren en daarbij ook zelf initiatieven te nemen;
 • in staat de adviesfunctie en de toezichtfunctie van de raad van elkaar te scheiden;
 • in staat om de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en initiatief te nemen ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder;
 • de werkgeversrol goed kunnen uitvoeren.

Daarnaast hebben/zijn de toezichthouders:

 • teamspelers;
 • verbindend, positief ingesteld;
 • bestuurlijke blik;
 • moed en lef;
 • intrinsiek gedreven voor het voortgezet onderwijs.

Wat krijg je van ons terug?

De Raad van Toezicht komt circa zes keer per jaar bijeen (exclusief de bijeenkomsten van de commissies). De bijeenkomsten worden gewijd aan de volgende thema's: de strategie en langetermijnplanning van Dunamare, de kwaliteit van onderwijs, de jaarrekening en jaarverslag, de interne risicobeheersing, de huisvesting, ICT, de contacten met de directie, het management en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de prestaties van het bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben daarnaast regelmatig periodiek overleg. De voorzitter Raad van Toezicht ontvangt een bezoldiging van € 15.052,50 exclusief btw per jaar. Een lid Raad van Toezicht ontvangt een bezoldiging van € 10.035,- exclusief btw per jaar. Dunamare neemt de WNT normen strikt in acht.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met een mogelijke herbenoeming van nog eens vier jaar.

De afdeling

De Raad van Toezicht ziet toe op de realisatie van het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Dunamare. De Raad van Toezicht vervult de rollen van werkgever, interne toezichthouder, adviseur en klankbord voor het College van Bestuur. De Raad van Toezicht keurt de reglementen en begrotingen goed. Verder stelt de Raad van Toezicht, op voorstel van het College van Bestuur, de strategische organisatiedoelen vast en controleert de uitvoering door en onder leiding van College van Bestuur.

Over het Bestuurs- en Servicebureau

Als onze 24 middelbare scholen met ruim 13.000 leerlingen érgens op kunnen rekenen, dan is het wel op de hulp van het Bestuurs- en Servicebureau van Dunamare onderwijs. Dagelijks zetten onze energieke medewerkers zich in om schoolbesturen en docenten zo goed mogelijk te ondersteunen en te adviseren op het gebied van HR, financiën, inkoop, ICT, communicatie en huisvesting.

De mooiste oplossingen komen samen tot stand
Het takenpakket van het Bestuurs- en Servicebureau is heel breed. Denk aan het delen van expertkennis, het opstellen van een strategische agenda of het uitrollen van een plan van aanpak om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Maar ook bij het werven van nieuwe medewerkers of het positioneren van Dunamare onderwijs, zijn we aan zet. Dat doen we niet alleen, maar door als interdisciplinair team samen te werken met de scholen. De mooiste oplossingen komen immers samen tot stand!

Dunamare onderwijs doet meer

Dunamare onderwijs doet méér. Meer voor leerlingen. Meer voor het onderwijs. En meer voor medewerkers. Denk aan goede opleidingsmogelijkheden, mooie secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezonde werk-privébalans, goede doorgroeimogelijkheden en volop aandacht voor vitaliteit. Lees maar. www.werkenbijdunamare.nl/arbeidsvoorwaarden

Het Bestuurs- en Servicebureau is onderdeel van Dunamare onderwijs. Daaronder vallen 24 uiteenlopende scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen, met uitstapjes naar Harlingen en Uithoorn.

Direct reageren?

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van mevrouw drs. J.M. Engel, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de volgende website (Lid Raad van Toezicht | Wesselo (wesselopublicvalue.nl). Hier vindt u ook de volledige profielschets. 

Solliciteer direct

Sollicitatie­procedure

Sollicitatie

Eerste gesprek

Tweede gesprek

Match!

Meer vacatures binnen hetzelfde vakgebied?